ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็งนอนใต้เคาน์เตอร์ 3 ประตู

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็งนอนใต้เคาน์เตอร์ 2 ลิ้นชัก

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็งนอนใต้เคาน์เตอร์ 4 ลิ้นชัก

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็งนอนใต้เคาน์เตอร์ 6 ลิ้นชัก

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็น 2 ประตู

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่เย็น 4 ประตู

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง 2 ประตู

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

ตู้แช่แข็ง 4 ประตู

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

‘B’ SERIES COOLER PREMIUM

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

Upright 4 door Chiller PU4-1320CL

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

Upright 2-door Chiller PU2-680CL

ตู้เย็นตู้แช่และตู้แช่แข็ง

‘B’ SERIES COOLER